Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
borntobebrave
- Jezu, nie mam zamiaru być jednym z tych, którzy siedzą, gadając o tym, co zamierzają zrobić. Po prostu to zrobię. Wyobrażanie sobie przyszłości to rodzaj beznadziejnej tęsknoty. - Że co? - zapytałem. - Spędzasz całe swoje życie w labiryncie, zastanawiając się, jak któregoś dnia z niego uciekniesz i jakie niesamowite to będzie uczucie, wmawiając sobie, że przyszłość pomaga ci przetrwać, ale nigdy tego nie robisz. Wykorzystujesz przyszłość, aby uciec od teraźniejszości.
Szukając Alaski, John Green
borntobebrave
I jak to bywa z ludźmi, którzy wcześnie dojrzewają, nie umieli dorosnąć.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaKisune Kisune
borntobebrave
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru
borntobebrave
3208 f811
borntobebrave
2314 10e4
Reposted frombasara basara viadumbscream dumbscream
0319 fd1e
1920 5641 500
borntobebrave
2815 c6ad
borntobebrave
1275 9b72
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viaHypothermia Hypothermia
borntobebrave
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialavey lavey
borntobebrave


cold hard truth some only learn when it’s too late
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vialavey lavey
borntobebrave
2158 b3f8 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialavey lavey
borntobebrave
2840 07d4 500
Reposted fromterriblelove terriblelove vialavey lavey
2099 04a0
borntobebrave
Bo nic tak nie cieszy, jak świadomość, że wywarło się wpływ na czyjeś życie, choćby miało ono oznaczać pasmo sennych koszmarów i majątek wydany na wizyty u psychoanalityka.
— MM "Long Hard Road Out of Hell"
Reposted frompowerflower powerflower
borntobebrave
- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viasoeasy soeasy
borntobebrave
Make it happen. Shock everyone.
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viasoeasy soeasy
borntobebrave
3839 2c0a 500
Reposted frommeem meem viasoeasy soeasy
borntobebrave
charming
Reposted fromlouve louve viamarilyn-manson marilyn-manson
borntobebrave
You must be ready to burn yourself in your own flame;
How could you become new if you haven’t first become ashes?
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromnenya nenya viaxempx xempx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl