Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
borntobebrave
Reposted fromjohn-d john-d viagreywolf greywolf
borntobebrave
7618 41ee 500
borntobebrave
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
borntobebrave
4038 e0bb
- It scares me.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
borntobebrave
9407 320f
Reposted fromkarahippie karahippie viancmsp ncmsp
borntobebrave
7652 f905 500
Reposted frompwg pwg viaalicemeow alicemeow
borntobebrave
7502 1b86
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
borntobebrave
4731 1726 500
Reposted frompffft pffft viahaber haber
borntobebrave
Reposted fromtfu tfu vianezavisan nezavisan
borntobebrave
Uzależnienie nigdy dobrze się nie kończy. W końcu to, co daje nam kopa, przestaje sprawiać przyjemność i zaczyna boleć. Mówią, że nie można rzucić nałogu, dopóki nie sięgnie się dna. Ale skąd wiadomo, że już się tam jest? Bo nie ważne jak boli, jeśli przestaniemy to robić, boli jeszcze bardziej.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaKisune Kisune
borntobebrave
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viaKisune Kisune
borntobebrave
- Jezu, nie mam zamiaru być jednym z tych, którzy siedzą, gadając o tym, co zamierzają zrobić. Po prostu to zrobię. Wyobrażanie sobie przyszłości to rodzaj beznadziejnej tęsknoty. - Że co? - zapytałem. - Spędzasz całe swoje życie w labiryncie, zastanawiając się, jak któregoś dnia z niego uciekniesz i jakie niesamowite to będzie uczucie, wmawiając sobie, że przyszłość pomaga ci przetrwać, ale nigdy tego nie robisz. Wykorzystujesz przyszłość, aby uciec od teraźniejszości.
Szukając Alaski, John Green
borntobebrave
I jak to bywa z ludźmi, którzy wcześnie dojrzewają, nie umieli dorosnąć.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viaKisune Kisune
borntobebrave
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Siewca wiatru
borntobebrave
3208 f811
borntobebrave
2314 10e4
Reposted frombasara basara viadumbscream dumbscream
0319 fd1e
1920 5641 500
borntobebrave
2815 c6ad
borntobebrave
1275 9b72
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl